T.K.E. Pawnshop OÜ Privaatsustingimused
1. Privaatsustingimustes kirjeldame, milliseid isikuandmeid ja millistel eesmärkidel me töötleme. Teie isikuandmete vastutav töötleja on T.K.E. Pawnshop OÜ, Jakobsoni 6, Tallinn. E-post philip.magi@mail.ee


2. Isikuandmeteks on on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta


3. Kinnitame, et töötleme isikuandmeid vastutustundlikult ja täidame isikuandmete töötlemist reguleerivat õigusnormistikku, eelkõige EL isikuandmete kaitse üldmäärust ja EV isikuandmete kaitse seadust. Isikuandmete töötlemisel lähtume järgmistest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.


4. Isikuandmete töötlemine on vajalik: lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks; huvide konflikti vältimiseks; rahapesu tõkestamise nõuete järgmiseks; e-posti aadressile saadetud päringutele vastamiseks; veebisaidi toimimiseks; T.K.E. Pawnshop OÜ enda õiguste ja kohustuste täitmiseks.


5. Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks töötleme Isiku eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, elukoha aadress, e-posti aadress, telefoninumber, pangakonto number, põhitegevus, isikut tõendava dokumendi koopia, foto, kodakondsus ja elukohariik ja makseandmed. Isikuandmeid säilitame kuni 5 aastat viimasest suhtlusest, kui seadus ei näe ette teisiti.


6. Rahapesu tõkestamise nõuete järgmiseks töötleme: isiku eesnimi, perekonnanimi, põhitegevus, ametinimetus või roll, töökoha aadress, e- posti aadress, telefoninumber, isikut tõendava dokumendi koopia, sünniaeg, isikukood, foto, kodakondsus ja elukohariik, makseandmed, riigid, millega isikul on vahetu või rahapesu tõkestamise nõuete kontekstis oluline seos, riikliku tausta olemasolu, sissetuleku allikas, osalused äriühingutes ja seotus äriühingute kasusaajatega. Isikuandmeid säilitame kuni 5 aastat viimasest suhtlusest, kui seadus ei näe ette teisiti.


7. E-posti aadressile saadetud päringutele vastamiseks töötleme: teie poolt edastatud andmed: eesnimi, perekonnanimi (või kasutajanimi), e-posti aadress, muud teie edastatud kontaktandmed (nt telefoninumber, e-posti aadress vms) ning päringu tekst. Isikuandmeid säilitame kuni 2 aastat viimasest suhtlusest, kui seadus ei näe ette teisiti.


8. Veebisaidi toimimiseks töötleme: veebisaidi toimimise tagamiseks ja statistiliste andmete töötlemiseks kogume statistika/analüütika küpsiseid. Need on failid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas andmesubjektid veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja missuguseid veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastab. Neid kasutatakse veebilehe toimimise ja teenuse pakkumise parandamiseks. Selline teave kustutatakse (kirjutatakse automaatselt üle) hiljemalt 13 kuu möödumisel.


9. T.K.E. Pawnshop OÜ enda õiguste tagamiseks ja kohustuste täitmiseks: meie enda seadusjärgsete kohustuste (maksustamise ja raamatupidamisega seotud nõuete jms) täitmiseks töötleme arveid, kohustuste täitmisega seonduvat kirjavahetust jm teavet, mis võib olla vajalik enda õiguste kaitsmiseks (näiteks vajalikud meie enda nõuete esitamiseks ja põhjendamiseks). Isikuandmeid säilitame kuni 7 aastat viimasest suhtlusest, kui seadus ei näe ette teisiti.


10. Isikuandmetega seonduvalt on teil õigus:

  • saada teavet ja tutvuda andmetega, sh saada koopia enda isikuandmetest;
  • saada kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse ja kui töödeldakse, siis nõuda nende koopia väljastamist;
  • teada, milliseid andmeid oleme kogunud, mis on selle kogumise eesmärk, kas ja kui siis kellele neid andmeid edastatakse ja kaua andmeid säilitatakse. Käesolevas dokumendis oleme selle teabe andnud;
  • parandada ebaõigeid isikuandmeid. Juhul, kui teie isikuandmed on ebaõiged, saate nõuda nende parandamist;
  • nõuda andmete kustutamist ja/või nende töötlemise piiramist. Teatud juhul on teil õigus nõuda, et isikuandmed kustutatakse näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel ja te nõusoleku tagasi võtate. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;
  • saada meile esitatud teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutavas vormingus ning masinloetaval kujul ja kanda neid üle teisele vastutavale töötlejale, v.a kui see ei ole tehniliselt teostatav või kahjustaks teiste isikute õigusi ja vabadusi;
  • õigused seoses automatiseeritud töötluse ja profileerimisega annavad teile õiguse oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/profileerimisel, ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võite nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Me ei kasuta sellist automaattöötlust ega profileerimist, millel on teile või teie õigustele oluline mõju;
  • esitada vastuväiteid või teavitada Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) rikkumisest ja saada AKI hinnang töötlusele. Kui leiate, et oleme teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsenõudeid või muid nõudeid mingil viisil rikkunud, teavitage meid sellest viivitamatult e-posti teel philip.magi@mail.ee. Teil on ka õigus esitada kaebus/taotlus Andmekaitse Inspektsioonile e-posti teel: info@aki.ee või Tatari 39 Tallinn 10319.


11. Meie teenused ei ole suunatud lastele ja me ei kogu teadlikult (teadliku tegevuse korral lähtume lapsevanema või lapse eestkostja juhistest) informatsiooni laste, s.o alla 13- aastaste isikute kohta. Juhul, kui me saame teada, et oleme siiski kogunud isikuandmeid lapselt või lapse kohta, teeme endast parima sellise isikuandmete töötlemise lõpetamiseks. Käesolev privaatsustingimuste redaktsioon on avaldatud 12.10.2021